Monday, 8 March 2021

Ky skenar ”I dhímbshëm” mund ta pret Albinin dhe ta rrëzojnë qeverinë Kurti 2

 

Ish-deputetët e komunitetit rom, egjiptas dhe boshnjak, Albert Kinolli, Veton Berisha dhe Duda Balje të cilët nuk arritën të fitojnë ulëse në Kuvend thanë për Ga zetën Express se të drejtën e an.kimimit do ta vazhdojnë deri në Gjy.katë Kushtetuese.

Sipas Veton Berishës nga komuniteti egjiptian, nëse ankesa e tyre shkon deri në Kushte tuese atëherë janë të bindur që rastin do ta fitojnë por që do të ketë mundë.si që sërish të rrëzohet qeveria shkaku i depu tetëve jo legjitimë.

Komunitetet joshumicë sot kanë dorëzuar ankesë në PZAP lidhur me votat, sipas tyre, të orke.struara nga Lista Serbe për par.titë boshnjake dhe rome.

Për faqësuesit politikë të komunitetit boshnjak, rom, ashkali dhe egjiptas preten.dojnë se partia boshnjake “Komu niteti i Bashkuar Adrijana Hoxhiq” dhe Iniciativa Rome kanë siguruar vota në zgjedh.jet e 14 shkurtit, me ndihmën e Listës Serbe.

Ish-depu teti nga Partia Liberale Egjiptiane, Veton Berisha tha për Express se ankesa e tyre do të pra.nohet nga PZAP ja pasi ka prova të mjaf tueshme që është shkelur Kushtetuta.

Por ish-përfaqësuesi i komu.nitetit egjiptian në Kuvend, thotë se nëse ankesa e tyre shkon deri në Gjykatë Kushte.tuese atëherë rastin do ta fitojnë në këtë inst.ancë por që do të jetë vonë pasi sipas tij mund të ketë sërish rrëzim qeverie shkaku i depu tetëve jo legjitimë.

Unë nuk pres që PZAP nuk e apro.von ankesën, por në rast se nuk binden është mundësia ligj ore për ankimim në Gjykatën Supreme pastaj për fundimisht në Gjykatën Kushtetuese. Ne jemi të bindur që në Gjy.katën Kushtetuese fitojmë por çështja është që pastaj ka mundësi të na ndodhë për.sëri e njëjta situatë që ra qeveria si pasojë e deputetëve jo legjitimë por atëherë bëhet vonë. Kjo punë duhet të sqarohet para se të for.mohen institucionet sepse pastaj është vonë dhe ka me u detyru me ankesat tona me u rrëzu prapë qeve.ria, tha Berisha.

Kurse ish-depu.tetja Duda Balje nga Unioni Socialdemokrat në një për.gjigje për Express tha se kanë dorëzuar dëshmi të mjaf tueshme në PZAP që ta fitojnë rastin.

Ne shpresojmë që do të dalim fitues për rastin sepse është shkelur kushte tuta dhe kemi dorëzu dëshmi në PZAP. Nëse nuk vendosin në të mirën e komuniteteve, atëherë do ta dërgojmë ankesën në Gjykatën Supreme por edhe në Gjy katë Kushtetuese. Shpresoj që PZAP do të reagojë në interes të komuniteteve sepse kemi shtet multietnik, nëse jo ka ra demo.kracia, tha Duda Balje.

0 Komentues: