Thursday, 18 March 2021

Ja sa viza pritet ti lëshoje Gjermania për Shqiptarët brenda këtij viti

 

Thuhet se 5500 viza pune në vit ka vënë në dis.pozicion Gjermania për kosovarët që duan të punojnë në Gjermani. Kjo përbën një të pestën e vizave të para.shikuara në kuadër të kontingjentit të rregullores së Ballkanit Perëndimor.

E gjitha kjo bëhet e ditur në një përgjigje të qe.verisë gjermane ndaj një pyetjeje me shkrim të grupit parlamentar të liberalëve (FDP) në Bundestag. Për Shqipërinë, Ma.qedoninë e Veriut dhe Bosnjë e Hercegovinën janë parashikuar nga 4750 viza pune në vit, pra nga 19 për qind për secilin vend. Ndërsa kontingjenti i rezervuar për Serbinë është pak më i ulët, rreth 4250 (17 për qind), e për Ma.lin e Zi janë parashikuar 1000 viza pune, rreth 4 për qind e kontingjentit.

Ndërkohë qeveria gjermane e ka përcaktuar kon.tingjentin total të vizave deri në 25 mijë viza pune në vit. Këtu përfshihen vetëm vizat, sipas Rre.gullores se Ballkanit Perëndimor, e cila është rinovuar më 1.01.2021 dhe vlen deri në vitin 2023. Ndarja është bërë në bazë të disa kritereve, të cilat sipas për.gjigjes së qeverisë gjermane, janë: numri i popullsisë, numri i vizave të dhëna më 2018 dhe 2019 dhe numri i kër.kesave për vizë.

Shumë pak viza gjatë pandemisë

Numri i vizave në vitin 2020 nuk është marrë parasysh, sepse ka qenë tepër i ulët. Kështu, ndërsa në vitet 2018 dhe 2019 Rregullorja e Ballkanit Perëndimor solli në Gjermani për.katësisht nga rreth 21000 dhe 27000 fuqi punëtore, në vitin 2020 numri i punëtorëve të ardhur ra në 5188, pjesa dërrmuese e të ci.lëve, 4693, kishte ardhur në tremujorin e parë të 2020, pra, para se të shpallej pandemia dhe të mby.lleshin rrugët.

Më pas lejohej të vinte vetëm fuqi punëtore që nevojitej në se.ktorët kyçë të ekonomisë së vendit. Sipas qeverisë gjermane, nga 494 vizat e punës të lëshuara me rre.gulloren e Ballkanit Perëndimor në periudhën mars-dhjetor 2020, pothuajse të gjitha kanë qenë për punonjës në sek.torin e shëndetësisë ose shoferë kamionësh. Në këtë periudhë janë dhënë në Prishtinë vetëm 16 viza pune mbi bazën e kësaj rregulloreje e në Shkup 59. Numri më i madh i vizave të punës, sipas rregullores së Ballkanit Pe.rëndimor, në këtë periudhë është dhënë në ambasadën e Tiranës: 202. Pritet që kontingjenti i vizave të Ball.kanit Perëndimor të mos shfrytëzohet i tëri as në vitin 2021, për sa kohë që do të jenë të vlefshme rre.gullat e lëvizjes së kufizuar për shkak të pandemisë.

Dy mo.cione në Bundestag

Nga fundi i shkurtit 2021, liberalët dorëzuan në par.lamentin gjerman një mocion për përshpejtimin e procedurës së dhënies së vizave dhe zgjatjen e Rregullores së Ballkanit Perëndimor deri në vitin 2025. Në të njëjtën kohë, në Bundestag u debatua mocioni i partisë djathtiste Al.ternativa për Gjermaninë, AfD, e cila kërkoi anulimin e Rregullores së Ballkanit Perëndimor me argumentin e kri.zës ekonomike dhe papunësisë së lartë të shkaktuar nga pandemia.

Rregullorja e Ballkanit Perëndimor u mundëson shte.tasve të Ballkanit Perëndimor të punojnë në Gjermani edhe pa pasur një kualifikim të njohur zyrtarisht. Kusht është një kon.tratë pune në Gjermani. Deri tani, prej vitit 2016 e deri në vitin 2020 në këtë mënyrë kanë ardhur në Gjer.mani afro 100.000 emigrantë, ndër ta mbi 13 200 nga Shqipëria, mbi 21 400 nga Kosova, ndërsa nga Maqedonia e Veriut 20 881.

0 Komentues: